Zakres usług inżyniersko-konsultingowych
     
Drogi i ulice
     
  planowanie sieci drogowej i ulicznej
  budowa autostrad, dróg ekspresowych, dróg
•  ogólnodostępnych i gminnych, ulic, placów,
•  parkingów, itp.

  drogowe przejścia graniczne
  zakładowe drogi wewnętrzne

 

  torowiska tramwajowe
  studia i projekty ochrony środowiska dla inwestycji
•  drogowych

  organizacja ruchu docelowego i zastępczego
  sygnalizacja świetlna
  pomiary i prognozowanie ruchu
     
Konstrukcje inżynierskie
     
  budowle ziemne
  mury oporowe
  przepusty żelbetowe i stalowe
   
     
Inżynieria towarzysząca
     
  projekty przebudowy urządzeń kolidujących z
  projektowanym układem drogowym
  kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz
  oczyszczalnie wód opadowych
    wodociągi, gazociągi
  linie energetyczne
  linie telefoniczne
  oświetlenie węzłów, dróg, placów budowy
     
Inne usługi
     
  podkłady sytuacyjno-wysokościowe
  prace geologiczne i geotechniczne
  opracowanie numerycznego modelu terenu
  wizualizacje i animacje rozwiązań projektowych
  inwentaryzacje i projekty zieleni
  konsulting w zakresie przygotowania i realizacji
  inwestycji
  analizy porównawcze niezbędne do wyboru
  najkorzystniejszych rozwiązań projektowych    uzyskiwanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i
  decyzji administracyjch
  wszystkie stadia dokumentacji technicznej
•  (budowy i przebudowy), opracowanej
•  kompleksowo od studiów, analiz i pomiarów po
•  projekty budowlane i wykonawcze wraz z
•  projektami urządzeń towarzyszących
  prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie
•  realizacji inwestycji